Regulamin

REGULAMIN

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego http://abmsklep.pl.
 3. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (online).
 4. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).
 6. Podstawowe definicje:
  1. Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;
   • Sprzedawca lub Usługodawca: Robert Matynia, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA, Końskie 26-200, ul. Starowarszawska 8A, NIP 5341019858, REGON 013181320, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Klient lub Usługobiorca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;
  3. Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  4. Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;
  5. Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.abmsklep.pl i poprzez portal aukcyjny Allegro – pod adresem internetowym https://allegro.pl/uzytkownik/ABM_Solid, a także pod adresem internetowym https://allegro.pl/uzytkownik/ABM_obuwie oraz pod adresem internetowym https://allegro.pl/uzytkownik/obuwie_polskie , w ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem;
  6. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;
  7. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;
  8. Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;
  9. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;
  10. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.

 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres: A.B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA, Końskie 26-200, ul. Starowarszawska 8A, adres poczty elektronicznej: sklep@abmbuty.pl, numer telefonu: + 48 734 120 076.
 2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:
 • Sklep Internetowy,
 • Opiniowanie (komentowanie),
 1. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.
 2. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
 3. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez Internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 6. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

 

ROZDZIAŁ 3.  DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:
  1. Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
   • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
   • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
   • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
   • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
   • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
   • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
  2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
  3. Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
 3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
  1. prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
  2. prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
  3. prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
  4. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
  5. prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
 4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
 6. Administratorem danych jest Sprzedawca (A.B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA)– to on gromadzi i przetwarza dane osobowe Klientów.

 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

 • Konto
 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.
 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.
 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@abembuty.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: A.B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA, ul. Starowarszawska 8A.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, sklep dokłada wszelkich starań aby dane klienta, jego poufne, pytania oraz inne nadrzędne sprawy, nie dostały się do osób trzecich, rozumianych jako niepoufnych, a wszelka modyfikacja podlegała tylko i wyłącznie osobie powołanej rozumianej jako klient.

 

 

 • Opinie
 1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.
 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.
 4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 

 • Newsletter
 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.
 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a. Usługa Newsletter zostaje aktywowana w momencie wczytania w przeglądarce linku weryfikującego.
 4. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@abmbuty.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: Końskie 26-200, ul. Starowarszawska 8A.

 

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

 • Towary
 1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.
 2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

 

 • Zamówienia i ich realizacja
 1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.
 2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie.
 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.
 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.
 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „Kupuję z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu płatności.
 8. Dostarczenie przesyłki trwa od 3 do 14 dni.
 9. Klient ma prawo do zwrotu, gdy przyczyna została uwzględniona w sposób jasny i zgodny z podpunktem regulaminu odnośnie w.w.

 

 • Płatności
 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.
 3. Klient może wybrać formę płatności:
  1. Przelew – opłaty należy dokonać na wskazany numer rachunku bankowego (75 1020 2629 0000 9202 0328 03611), który przekazywany jest w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Przelew można zrealizować przez Internet, na poczcie lub w banku. Po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie, rozpoczniemy realizację zamówienia.
  2. Pobranie – płatność gotówką/kartą przy odbiorze towaru (kurierowi). Ta metoda płatności wiąże się z wyższą opłatą za realizację zamówienia.
  3. Płatność elektroniczna – najbardziej wygodny i bezpieczny sposób dokonania wpłaty za pośrednictwem Internetu. Płatność dokonywana jest poprzez wykorzystanie systemu Shoper, do którego Użytkownik jest przekierowywany w celu dokonania płatności. Cały proces odbywa się szybko i bezpiecznie – Użytkownik podczas płatności wybiera swój bank i następnie dokonuje opłaty. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty w systemie Shoper.
  4. Zapłata przy odbiorze osobistym – przy odbiorze osobistym przesyłki gotówką lub kartą.
 4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
 5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.
 • Dostawa
 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej. Ograniczony jest do terenów Polski.
 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta.
 3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem: A.B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA, Końskie 26-200, Starowarszawska 8A w godzinach otwarcia sklepu.
 4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Sprzedawca wskazuje, że:
  1. z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,
  2. przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:
   • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;
   • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
   • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
   • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

 

 • Dodatkowe informacje dla Konsumenta
 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.
 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.
 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.
 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2016.3 ze zm.).

 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.
 2. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

 • Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;
 • Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy;
 2. jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta;
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru; uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:
  1. żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie;
  2. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia;
 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na swój koszt dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.

 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje kierować trzeba na adres A.B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA, Końskie
  26-200, ul. Starowarszawska 8A.
 2. Klient ma prawo do reklamacji, gdy towar jest uszkodzony lub nie spełnia warunków wcześniej przedstawionych na stronie.
 3. B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA zobowiązuje się do naprawy i ponownej wysyłki, koszty wysyłki ponosi klient, koszty naprawy ponosi sklep http://abmsklep.pl
 4. Towar przedstawiony na stronie z założenia nie powinien odznaczać się żadną wadą fabryczną, techniczną, widoczną i niewidoczną, co zobowiązuje klienta do przemyślanych zakupów.
 5. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.
 6. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o reklamacji (tj. wadzie towaru zamówionego przez klienta). W innym przypadku, reklamacja może zostać odrzucana, bo rozumiana jako szkoda wyrządzona w przypadku nadmiernego użytkowania lub użytkowania i konserwowania niedokładnego.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia przez Konsumenta.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta, Sprzedawca doprowadza towar do stanu zgodnego z umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę towaru na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby Konsumenta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z treścią żądania Konsumenta, obniży cenę lub zwróci pełną należność za reklamowany towar wraz z dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Kupującego, w tym kosztami transportu.
 9. Reklamacji nie podlegają:
  1. odbarwianie się wnętrza obuwia wykonanego ze skór podszewkowych naturalnych pod wpływem potu lub mocnego przemoczenia,
  2. naturalne zużywanie się obuwia,
  3. uszkodzenia mechaniczne,
  4. uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego używania obuwia oraz nieodpowiedniej konserwacji,
  5. elementy ozdobne np. paski, guziki, gumki,
  6. różnica w kolorze i strukturze skóry oraz załamania, zmarszczenia powstałe w trakcie użytkowania wynikające z naturalnych właściwości skóry.

 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy towar nie zadowala klienta, tj. nieodpowiedni rozmiar, niedopasowanie - termin 14 dni.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym klient wszedł w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi poinformować sklep wskazany pod adresem http://abmsklep.pl pod nadzorem A.B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA. Informację należy przesłać mailowo lub zadzwonić pod numer kontaktowy, wskazany na stronie internetowej.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, klient zobowiązany jest do uiszczenia wpłaty za wysyłkę towaru do wymiany lub zwrotu, robiąc to poprzez przelew na w.w. numer konta bankowego. W razie braku zwrotu kosztów wysyłki, odbywającej się z udziałem kuriera, współpracującego z A.B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA, towar nie zostanie przyjęty. Poprzednia wpłata, tj. cena towaru, zostaje całkowicie zwrócona do klienta poprzez przelew bankowy.
 5. Firma może odstąpić od w.w. punktów, gdy klient nie spełnia warunków wcześniej podanych.
 6. Klient powinien odesłać wcześniej zamówiony towar do A.B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA niezwłocznie i nie później niż po upływie 14 dni. W razie wydłużenia się czasu, firma nie zobowiązuje się do zwrotów kosztów.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. koszt wysyłki towaru do A.B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA
 8. Klient ma dwie możliwości: zwrot całkowity lub wymiana towaru na towar tego samego rodzaju.
 9. W razie wady technicznej, firma A.B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA zobowiązuje się do wymiany towaru lub zwrotu kosztów towaru, gdy stan magazynowy nie pozwoli na dokonanie wymiany.

 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej http://www.abmsklep.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony http://www.abmsklep.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

 

 

 

 

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY dotyczy Konsumenta  

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.   Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.  

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:   A.B.M. SOLID GROUP ROBERT MATYNIA Końskie 26-200, ul. Starowarszawska 8A, sklep@abmbuty.pl, +48 734 120 076. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.   Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl